Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 2) 10.07.2018GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 2

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 10/7/2018 - 30474Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır.


İstisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin kadro ve pozisyonları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadro ve pozisyonlar hakkında uygulanmaz.


Kadro ve pozisyon cetveli

MADDE 4 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları ekli (I) sayılı cetvelde,

b) Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ve bu mesleklerden sayılan görevlere ait kadroları (II) sayılı cetvelde,

c) Öğretim elemanı kadroları (III) sayılı cetvelde,

ç) Sözleşmeli personel pozisyonları (IV) sayılı cetvelde,

d) İşçi kadroları (V) sayılı cetvelde,

düzenlenir.
Kadro ihdası

MADDE 5 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.

(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarca veya bakanlıklarca, bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı Cumhurbaşkanlığına sunulur.


Kadroların dağılımı

MADDE 6 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir. İncelenerek onaylanan dağılımlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bu dağılımdan sonra kadrolarda yapılacak birim değişikliklerinde de aynı usule uyulur.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(4) İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin ilgili kurumlarca onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.


Kadro değişikliği

MADDE 7 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların;

a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

b) İptali,

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.

(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır.
Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları

MADDE 8 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir.

b) Sürekli işçi kadroları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tâbidir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Sözleşmeli personel pozisyonları; sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir.

b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tâbidir.

(3) İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

(4) Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.


Kadro ve pozisyon unvanları

MADDE 9 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz.


Kadro araştırmaları

MADDE 10 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama dâhil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri yapmaya, standartlar belirlemeye ve gerekli evrakı tetkike Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

(4) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/2 md.) Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.


Bildirim

MADDE 12 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan diğer kamu idareleri kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.


Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına, kadro ve pozisyon işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.


Bazı kurum kadro ve pozisyonları

MADDE 14 -(1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin ekli (I), (IV) ve (V) sayılı cetvellerde düzenlenenler haricindeki personeli ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında yer alan personelinin gelecek yıla ilişkin kadro ve pozisyonları, bu Kararname hükümlerine tabi olmaksızın içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca onaylanır.

Atıflar

MADDE 15 – (1) Diğer mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılır.


GEÇİCİ MADDE 1(1)(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmesi öngörülen cetveller ile cetvellerde yer alacak kadro ve pozisyonlar, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esas ve usullerine uygun olarak en geç altı ay içerisinde hazırlanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanan kadro ve pozisyonlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki sayılır.


GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/2 md.)

(1) Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir.


GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: RG-9/1/2019-30650 Mükerrer - CK-26/1 md.)

(1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

––––––––––––––––––

(1) 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin (i) bendi ile 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesine eklenen ikinci fıkra hükmü aşağıdaki gibidir:

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvele “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.”2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER


1- 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 5 inci maddesi (1)

MADDE 5- İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ait ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır. (1)

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakınız.


2- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 1 inci maddesi (2)

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.(2)

(2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakınız.


3- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 nci maddesi (3)

MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(3)

(3) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakınız.


4- 13/11/2018 tarihli ve 30594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 1 inci maddesi (4)

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.(4)

(4) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 13/11/2018 tarihli ve 30594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakınız.
Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin


2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişen maddeleri

Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Sayısı

Resmî Gazete Tarihi


17

13/9/2018


11, Geçici madde 2

13/9/2018

26

9/1/2019


Geçici Madde 3

9/1/2019 

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.2.pdf

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018