Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Matematik Terimleri

A ile B nin Kartezyen Çarpımı:
Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir…

A Kümesinden B nin Farkı:
A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından olu-şan kümedir…

A Kümesinden B ye Fonksiyon:
A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır…

Açı:
Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir…

Açık Önerme:
İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir…

Açıortay:
Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ı-şındır…Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir…

Ağırlık merkezi :
Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.

Aksiyom:
Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir…

Alan:
Bir yüzey parçasının ölçüsüdür… Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu göste-ren sayıdır…

Alt Küme :
A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir.

Alt küme sayısı :
Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek alt küme sayısı = 2n dir. Boş kümenin aşt küme sayısı 1 dir.

Analitik Düzlem:
Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir…

Analitik Geometri:
Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordi-nat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur…

Apsis Ekseni:
Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir…

Apsis:
Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir… (1,9) ikilisiyle gsterilen noktanın apsisi 1 dir…

Ar:
100 metrekarelik arazi ölçü birimidir…

Arada Olma:
Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olma-sıdır…

Aralarında asal sayılar :
1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir. Örnek : 4 ile 9 aralarında asaldır. 7 ile 11 aralarında asaldır.

Ardışık sayılar :
Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir.

Aritmetik ortalama :
Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Örnek : -3, 7, 17, 23 sayılarının aritmetik ortalaması = (-3+7+17+23)/4=11

Aritmetik:
1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur… 2. Hesaplama ve varsayım kur-ma biçimidir…

Asal Çarpanlara Ayırma :
Bir sayının en küçük asal sayıdan başlamak üzere sıra ile bölünüp 1 kalıncaya kadar devam eden bölme işlemine asal çarpanlara ayırma denir.

Asal sayılar :
1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılara asal sayılar denir. {2,3,5,7,11,…} kümesinin elemanları birer asal sayıdır. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

Aykırı Doğrular:
Aynı düzlemde olmayan ve kesişmeyen doğrulardır…

Ayrık küme :
Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir.

Ayrık Olay:
Meydana gelişi başka bir olaya bağlı olmayan olaydır…

Ayrıt:
Bir cismin iki yüzeyinin arakesitidir…

Bağıntı:
Bir kartezyen çarpımın alt kümesidir…

Basamak :
Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir.

Basamak değeri :
Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri 40’tır.

Basit Kapalı Eğri:
Düzlemde herhangi bir noktadan bir kez geçmek üzere, çizime başlanılan noktada biten eğridir…

Basit kesir :
Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesre basit kesir denir. Örnek : 2/-5, -7/9

Bileşik kesir :
Payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olan kesre bileşik kesir denir. Örnek : -15, 9/-4, -9/5R ve a

Bileşik Önerme:
Birden fazla basit önermeden oluşan önermedir…

Binom:
Dereceleri ya da değişkenleri farklı iki terimden oluşan polinomdur…

Bire Bir Eşleme:
İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı yalnız bir eleman alınarak yapılan eşlemedir…

Bire Bir Fonksiyon:
Tanım kümesinin her bir elemanını yine kendisine eşleyen fonksiyondur…Birleşim İşlemi: Kümelerin tüm elemanlarından oluşan kümelerin bulunmasıdır…

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler :
a, b 0 olmak üzere; ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bu eşitlikteki x e bilinmeyen a ve b ye de katsayı adı verilir.

Birleşim :
A ve B kümelerinin elemanlarından oluşan kümeye A ile B ile gösterilir.B nin birleşim kümesi denir ve A

Birleşim Kümesi:
Kümelerin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir…

Boş küme :
Elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve {} ile gösterilir

Boyut:
Uzunluk, genişlik ve yükseklikten herbiridir…

Bölen:
Bir bölme işleminde bölünenin kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır…

Bölüm:
Bölme işleminde bölünen içinde bölenin kaç defa olduğunu gözteren sayıdır…

Bölünen:
Bölme işleminde eşit kısımlara ayrılmak istenen sayıdır…

Bütünler açılar :
Ölçüleri toplamı 180 olan açılara komşu bütünler açılar denir.

Büyük Çember:
Küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir…

Büyük Daire:
Küre cismi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir..

Cisim:
Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli şartları taşımasıdır…

Çap :
Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır.

Çarpan:
Bir çarpma işlemindeki sayılardan herbiridir…

Çarpanlara Ayırma:
Bir sayma sayısını en aziki sayının çarpımı şeklinde yazmadır…Örnek: 48 = 6 x 8

Çarpım:
Çarpma işleminin sonucudur…

Çelişki:
Doğruluk değeri daima “0″ olan bileşik önermedir…

Çember:
Düzlemde sabit bir noktadanaynı uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…

Çembersel Bölge:
Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimidir…

Çeşitkenar üçgen :
Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir.

Çıkan:
Çıkarma işleminde, eksilenden ne kadar eksiltileceğini gösteren sayıdır…

Çift Gerektirme:
Totoloji olan iki yönlü koşullu önermedir…

Çift Sayı:
2 ile tam bölünebilen sayıdır…

Çift sayılar kümesi :
Ç={….,-4,-2,0,2,4,…} şeklinde gösterilir.

Çokgen :
Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Örnek : 4 kenarlı bir çokgene dörtgen, 6 kenarlı bir çokgene altıgen denir.

Çözümleme :
Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}

Daire :
Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir.

Dairenin alanı :
Yarıçapın karesinin Pi sayısı ile çarpımına eşittir.

Dairenin çevresi :
Pi sayısının (yaklaşık 3,14) iki katının yarıçap ile çarpımına eşittir.

Dar Açı:
Ölçüsü 90° den küçük olan dar açıdır…

Dar açılı üçgen :
Üç açısı da dar açı olan üçgene denir.

Dekametre:
10 metrelik uzunluk ölçü birimidir…

Dekar:
10 ar veya 1000 m2 lik arazi ölçü birimidir…

Deltoid :
Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir.

Denk Kümeler :
Eleman sayıları aynı olan kümelere denk kümeler denir.

Denk Kümeler:
Birebir eşlenebilen, eleman sayıları eşit olan kümelerdir…

Derece:
Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir…

Dik açı :
Ölçüsü 90 olan açıdır.

Dik üçgen :
Bir açısı dik açı olan üçgene denir.

Dik Yamuk :
Yan tabanlarından biri tabana dik olan yamuğa denir.

Dikdörtgen :
Bir açısı dik açı olan paralelkenara dikdörtgen denir. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Alanı uzunluğu ile genişliğinin çarpımına eşittir.

Dikdörtgenler Prizması Cismi:
Dikdörtgenler prizması ile içinin birleşimidir…

Doğal Sayı:
N = {0,1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarıdır…

Doğru :
İki yönde sınırsız olarak uzayan noktalar kümesidir. Yalnız boyu vardır. Eni ve yüksekliği yoktur. Başlangıcı ve bitiş noktası yoktur.

Doğru açı :
Ölçüsü 180 açıdır. Düz açıda denir.

Doğru orantı :
Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri de artıyor, bir azalırken diğeri de azalıyorsa bu iki ifade doğru orantılıdır.

Doğru parçası :
Bir doğru üzerindeki A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktaların kümesine doğru parçası denir.

Düzgün çokgen :
Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.

Düzgün piramit :
Tabanı düzgün çokgen ve yüksekliği taban merkezinden geçen piramitlere düzgün piramit denir.

Eksilen:
Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır…

Eleman:
Bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiridir…

En Büyük Ortak Bölen:
İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür…

En Küçük Ortak Kat:
İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır…

Eş Üçgenler:
Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir…

Eşit kümeler :
Bütün elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. A kümesinin B kümesine eşitliği A = B biçiminde gösterilir. Eşit kümeler aynı zamanda denk kümelerdir. Denk kümeler, eşit kümeler olmayabilir.

Eşit Kümeler:
Aynı elemanlardan oluşan kümelerdir…

Eşkenar dörtgen :
Kenarlarının uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Ardışık dir. Köşegenler birbirine diktir. Köşegenler birbirini ortalar.

Eşkenar üçgen :
Üç kenarının uzunlukları eşit olan üçgene denir. İç açılarının her birinin ölçüsü 60 dir.N+ olmak üzere 1 den n ye kadar doğal

Evrensel Küme:
Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren kümedir…

Evrensel Niceleyici:
ile gösterilir ve “her” ya da “bütün” diye okunur…

F Fonksiyonunun Değer Kümesi:
A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, B kümesidir…

F Fonksiyonunun Görüntü Kümesi:
A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, f(A) kümesidir…

F Fonksiyonunun Tanım Kümesi:
A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, A kümesidir…

Faiz:
Bankaya yatırılan paranın belirli bir süre sonunda getirdiği kazançtır…

Faktöriyel :
n sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n! İle gösterilir. Örnek : 5!=5.4.3.2.1

Fark:
Çıkarma işleminin sonucudur…

Fonksiyon:
Çıkış kümesinin her elemanına, en çok bir görüntü eşilk ettiren bağıntıdır…

G Bileşke F Fonksiyonu:
f : A –> B ve g : B –> C birer fonksiyon olmak üzere, A dan C ye (gof)(x) = g( f(x) ) kuralı ile belirlenen fonksiyondur…

Geniş açılı üçgen :
Bir açısı geniş açı olan üçgene denir.

Genişlik:
Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir…

Gerektirme:
Totoloji olan şartlı önermedir…

Görüntü:
Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır…

Grafik :
İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.

Grup:
Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır…

Hacim:
Kapalı uzay parçasının ölçüsüdür… Bir uzay parçasında birim hacimin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır…

Halka:
Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli bazı şartları taşımasıdır…Hektar: 100 ar veya 10000 m² lik arazi ölçüsü birimidir…

Hektometre:
100 metrelik uzunluk ölçü birimidir…

Hipotez:
p => q teoreminde p önermesidir…

Hüküm:
p => q teoreminde q önermesidir…

Işın :
Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı doğru adı verilir.[AB AB ışını]AB veya (AB AB yarı doğrusu

Işın:
Doğruda ayırma noktası ile bu noktanın bir yanında bulunan noktaların oluşturduğu kümedir…

İçine Fonksiyon:
Örten olmayan fonksiyon.

İhtimal:
Bir olayın olabilme şansını belirten sayıdır…Olasılık…

İki Kümenin Birleşimi:
İki kümenin elemanlarından oluşan kümedir…

İki kümenin farkı :
A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Fark kümesi A – B veya A\B ile gösterilir.

İki Kümenin Kesişimi:
İki kümenin ortak olan elemanlarından oluşan kümedir…

İki Yönlü Koşullu Önerme:
pq biçimindeki bileşik önermedir…

İkili İşlem:
Bir kümenin iki elemanından gene bu kümeye ait bir elemanın elde edilmesini sağlayan kuraldır…

İkili:
İki nesnenin oluşturduğu sıralı ikilidir…

İkizkenar üçgen :
İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Taban açıları eşittir. Tepe noktasından çizilen yükseklik; hem kenarortay, hem açıortaydır.

İkizkenar Yamuk :
Paralel olmayan iki kenarı eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Karşılıklı açılar toplamı 180 dir.

İrrasyonel Sayı:
Rasyonel olmayan sonsuza kadar devreden sayıdır… Örnek: = 3,1415…

İrrasyonel Sayılar :
Rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Qı ile gösterilir.

İskonto:
Bir malın satış fiyatı üzerinden yapılan indirimdir…

İspat:
Bir teoremin hükmünün kesin olarak doğru olduğunun gösterilmesidir…

İşlem:
A x A nın bir alt kümesinden A ya fonksitondur…

Kalan:
Bölme işleminde bölünenden artan veya çıkarma işlemindeki farktır…

Kapalı Bölge:
Basit bir kapalı eğri ile bu eğrinin iç bölgesinin birleşimidir…

Kapsama:
Bir kümenin başka bir kümeyi içine almasıdır…

Kare :
Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarlarıdenir. Bir açısının ölçüsü 90 paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Açıları birbirine eşit ve 90 ar derecedir. Alanı iki kenar uzunluğunun çarpınma eşittir.

Kare:
Bütün kenarları eş ve karşılıklı açıları dik olan dörtgendir…

Kenarortay :
Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.

Kental:
100 kg’lık ağırlık ölçü birimidir…

Kesen :
Çemberi iki noktada kesen doğruya denir.

Kesen:
Çemberi farklı iki noktada kesen doğrudur…

Kesir:
Bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır…Örnek: 5/7 , 8/9 gibi…Kesişen Doğrular: Yalnız bir ortak noktaları olan doğrulardır…

Kesişim :
A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A B ile gösterilir.ile B nin kesişim kümesi denir ve A

Kesişim İşlemi:
Kümelerin ortak elemanlarının oluşturduğu kümenin bulunmasıdır…

Kesişim Kümesi:
Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümelerdir…

Kiriş :
Bir çemberin üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir.

Kiriş:
Uç noktaları çember üzerinde olan doğru parçasıdır…

Kombinasyon:
n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r li kombinasyonu ya da kombinezonu denir…

Komisyon:
yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen para-dır…Komşu Açılar: Birer kenarları ortak, diğer kenarları bu kenara göre farklı tarafta bulunan iki açıdır…

Komşu açılar :
Köşeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıya komşu açı denir.

Komşu Bütünler Açılar:
Ölçüleri toplamı 180° olan komşu açılardır…

Komşu Tümler Açılar:
Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılardır…

Koni:
Tabanı dairesel ya da elips biçiminde olan ve yukarı doğru gitgide daralarak sivrilen cisimdir…

Konik:
Koni biçiminde olan…

Koordinat Düzlemi:
Birbirini dik kesen, yönlendirilmiş iki doğrunun belirttiği düzlemdir…

Küçük Çember:
Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir…

Küçük Daire:
Küre cismi ile kürenin merkezinden merkezinden geçmeyen düzlemin arake-sitidir..

Küme :
İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi sembolü ile gösterilir.oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir ve sembolü ile gösterilir. Bir kümeninKümenin elemanı olmayan nesneler elemanlarının küme içinde yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Kümede her eleman bir kez yazılır.

Küp :
Tüm yüzleri kare olan dik prizmaya küp denir.

Küp:
Altı yüzü de karesel bölge olan prizmadır…

Küre:
Uzayda, sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…

Kürenin İçi:
Küre merkezine uzaklıkları kürenin yarıçapından küçük olan noktaların kümesidir…Matematik Sistem: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir veya daha çok işlemden oluşan sistemdir…

Medyan :
Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek : 6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13

Merkez açı :
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir.

Mod :
Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.

Modüler Aritmetik:
m>1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir…

Mutlak değer :
Bir reel sayının eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. X in mutlak değeri x şeklinde gösterilir.negatif Tam Sayılar : Z = {…, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.

Mutlak Değer:
x reel sayılar kümesinin bir elemanı olarak, sayı doğrusunda x e karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı, x in mutlak değeridir… x olarak gösterilir…

Nesne:
“Kişi” ya da “Kimse” ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır…

Nicelik:
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır…

Nitelik:
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir…

Nokta :
Boyutsuzdur. Tanımsızdır. İzdir. Belirtidir.

Nokta:
İki doğrunun kesiştiği yerde bulunan çok küçük boyutlu uzay öğesidir…

Olasılık:
Bir olayın olabilme şansını gösteren sayıdır…

Olmayana Ergi Metodu:
Bir teoremde hükmün değilini doğru varsayıp hipotezin değilini elde ederek yapılan ispattır…

Ondalık Açılım:
Bir ondalık kesrin virgül ile gösterilmesidir…Örnek: 2 / 5 = 0,4 gibi…

Ondalık Kesir:
Paydası 10 un tam kuvveti şeklinde olan veya bu duruma getirilebilen sayılardır…

Ondalık kesirler :
Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, …) kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek : 17,615Oran : a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir.

Oran:
Aynı ölçü birimi ile ölçülebilen çoklukların veya iki kümenin elemanlarının bölüm yoluyla karşılaştırılmasıdır….

Orantı:
İki oranın eşitliğidir… a,b,c,d gerçek sayıları için a/b = c/d eşitliği bir orantıdır…

Ortak Bölen:
Birden fazla sayma sayısını kalansız olaraka bölen sayma sayısıdır…

Ortak Kat:
Birden fazla sayma sayısının katı olan sayma sayısıdır…

Özalt küme :
Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin özalt kümeleri denir.

Özalt küme sayısı :
Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, özalt küme sayısı = 2n – 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur.

Paralel Doğrular:
Bir düzlem içinde olup ortak noktaları bulunmayan doğrulardır…

Paralel kenar :
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. Yamuğun bütün özelliklerini taşır. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180dir. Köşegenler birbirini ortalar. Paralel kenarın alanı bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir.

Paralelkenar:
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir…

Permütasyon :
Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine “bir permütasyon” denir.

Permütasyon Fonksiyonu:
A dan A ya bire bir olan fonksiyondur…

Permütasyon:
Bir kümenin ya da küme parçalarının elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişleridir…

Pisagor bağıntısı :
Bir dik üçgende dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

Pozitif Doğal Sayılar :
Bakınız: Sayma sayıları.Pozitif Tam Sayılar : Z = {1, 2, 3, ….} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.

Rakam :
Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir.

Rakam:
Sayıları yazmak için kullanılan işaretlerdir…

Rasyonel Sayı:
a,b birer tamsayı, b sıfır olmamak şartıyla a/b şeklinde yazılabilen sayıdır…

Rasyonel Sayılar :
a, b birer tam sayı ve b≠ 0 olmak üzere; a / b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.Reel ( Gerçel)

Reel Sayılar:
Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi olan kümedir…

Sabit Fonksiyon:
Tanım kümesinin bütün elamanlarını değer kümesinin aynı elamnı ile eşleyen fonksiyondur…

Sapma :
Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.

Sayı :
Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere denir.

Sayı değeri :
Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4’tür.

Sayı Doğrusu:
Bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alınıp sağa doğru eşit aralıklarla noktalar işaretlerle , başlangıç noktası 0, diğer noktalar sıra ile 1,2,3,… ile eşlenirse elde edilen şekil bir sayı doğrusu olur…

Sayılar :
Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye denir.

Sayma Sayıları :
N+ = {1,2,3,4, …} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir.

Sayma Sayısı:
{1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarından herbiridir…

Sembol:
Belirlenmiş bir anlamı olan resim, şekil, harf gibi işaretlerdir… Simge…

Sıfır Fonksiyonu:
f(x)=0 kuralı ile verilen fonksiyondur…

Sıralı İkili:
Kartezyen çarpım kümesinin elemanlarıdır…

Sonlu Küme:
Hiç bir özalt kümesi ile birebir eşlenemeyen kümedir…

Sonsuz Küme:
En az bir özalt kümesi ile birebir eşlenebilen kümedir…

Tam açı :
Ölçüsü 360 açıdır.

Tam Sayılar :
Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….} kümesine tam sayılar kümesi denir.

Tam sayılı kesir :
Sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesir ile birlikte yazılan kesir sayılarına tam sayılı kesir denir. Örnek : -3. 1/5, 5. 8/15

Tamsayılar:
Z = {…, – n,…, -1,0,1,2,3,…n,…} sayı kümesidir…

Teğet :
Çemberle bir noktası ortak olan doğrulara teğet denir. Bir çemberde teğet, değme noktasından geçen yarıçapa diktir.

Tek sayı :
2n – 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir.

Tek Sayı:
Çift olmayan tamsayıdır…

Tek sayılar kümesi :
T = {…,-5,-3,-1,1,3,5,…} şeklinde gösterilir.

Terim:
Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri…

Ters açılar :
Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir.. Komşu iki ter açının toplamı 180dir

Ters Eleman:
A kümesinde tanımlı bir * işleminin etkisiz elemanı e olduğuna görea * x = x * a = e koşulunu sağlayan x elemanı a elemanının * işlemine göre ters elemanıdır…

Ters orantı :
Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor, biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki ifade ters orantılıdır.

Ters Rasyonel Sayılar:
Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayıdan her biridir…

Totoloji:
Doğruluk değeri daima 1 olan bileşik önermedir…

Tümler açılar :
Ölçüleri toplamı90 olan komşu açılara tümler açılar denir.

Tümler Açılar:
Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıdır…

Uzay:
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz sayıda noktaların oluşturduğu kümedir…Uzunluk: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasındaki boyutlardan biridir…

Üçgen :
A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.

Üçgenin alanı :
Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.

Üs :
a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir.

Varlıksal Niceleyici:
sembolü ile gösterilir ve “en az bir” veya bazı anlamlarını taşır…

Vektör :
Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesine, düzlemde bir vektör denir.

Venn Şeması:
Bir kümenin elemanlarının bir kapalı eğri içine yazılarak gösterilmesidir…

Yamuk :
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Paralel kenarlarla bir yan kenarın oluşturduğu iki açının toplamı 180 dir.

Yarı doğru :
Bakınız : Işın.

Yarıçap:
Çemberin merkezini herhangi bir noktasına birleştiren doğru parçasıdır…

Yay:
Çember üzerinde farklı iki nokta ile sınırlı çember parçasıdır…

Yer Vektörü:
Başlangıç noktası orijinde olan vektördür…

Yönlü Doğru Parçası:
Bir ucu başlangıç, diğer ucu bitiş noktası olarak seçilen doğru parçasıdır…

Zıt Işınlar:
Başlangıç noktaları aynı (ortak), bileşimleri bir doğru oluşturan ışınlardır…

Zıt Vektörler:
Başlangıç noktası, doğrultuları ve uzunlukları aynı, yönleri zıt olan vektörlerdir…

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018