Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Sistem Mühendisliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Sistem Mühendisliği belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde, karmaşık sistemlerin modellenmesi,iyileştirilmesi, üretimi, kontrölü ve tasarımına
yönelik bir mühendislik dalıdır. Temel amacı, uygun metodoloji, prosedürler ve uygun teoriler kullanarak gerçek hayatta karşılaştığımız büyük ölçekli ve kapsamlı problemlere sistem yaklaşımı ile çözüm geliştirmektir. Sistem yaklaşımı, sistemi, oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmak yerine tüm sistemi bir bütün olarak ele alan, disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel, endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem mühendisliği programlarının amacı, işlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan karmaşık sistemlere yönelik tüm temel kavram, araç, ve metotları öğrenciye sunmaktır. Sistem mühendisleri bu tip sistemlerin modellenmesi, kontrolü ve optimizasyonu (en iyileme) ile ilgili çalışır. Ayrıca sistemin farklı unsurları arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri ortaya çıkarır.

Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği bölümü bünyesinde Endüstri Mühendisliği ve Kontrol-Otomasyon Mühendisliği opsiyonları, birbirini destekleyen ve bütünleyen bir yapıda yer alır. 
Bölümümüzde, ilk iki sene ağırlıklı olarak ileri mühendislik çalışmaları için gerekli olan fen ve temel mühendislik altyapısı sağlanır. Daha sonraki iki yılda ise modern sistem mühendislerinin gereksinim duyacağı disiplinler arası mühendislik aktiviteleri için gerekli olan bilgisayar uygulamalarını da kapsayan profesyonel düzeyde bilgi birikimi kazandırılır. Dördüncü yılda öğrencilere verilen bitirme projeleri endüstriyel ve hizmet sistemleri uygulamalarında karşılaşılan gerçek problemleri içerir ve öğrencilerin yaratıcılık ve motivasyonlarını artırmalarına olanak sağlar. Eğitim programında ağırlık, yöneylem araştırması, iletişim sistemleri, karar destek sistemleri, sayısal sistemler, kontrol ve kumanda sistemleri, üretim ve yönetim sistemleri hakkındaki teorilere ve bunların pratik uygulamalarına verilmiştir.

Sistem Mühendisliği, farklı disiplinlerden, örneğin bilgisayar bilimi, yöneylem araştırması, kontrol mühendisliği gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilen bir mühendislik dalıdır. Sistem Mühendisliğinin önemli bir desteği bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar teknolojisi sadece mühendislik ve matematiksel hesaplamalar açısından değil, simülasyon, otomatik kontrol, diğer bilgilerin değerlendirilmesi ve otomatik görev atama işlemlerinde de önemli rol oynamaktadır.

Sistem Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Bölümün öğrenci kontenjanı 25’i burslu olmak üzere toplam 65 öğrencidir. Bölüme sayısal puanla öğrenci alınmaktadır.

Programın Amacı
Sistem mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Sistem mühendisliği programında bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuar uygulamaları ile desteklenir.
Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Gereken Nitelikler
Sistem mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, özellikle üstün bir sayısal düşünme mantıklı düşünme sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Sistem mühendisliği programını bitirenlere “Sistem Mühendisi” unvanı verilir. Sistem mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır.

Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar.

Sistem çözümleyici olarak belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde sistem mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018