Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Sporda Kısaltmaların Anlamı ve Açılımı

A

AA : Anadolu Ajansı
AAA : Amateur Athletic Association/ Amatör Atletizm Birliği;
AAAD : American Athletic Association of the Deaf/Amerikan Sağır-Dilsiz Spor Birliği
AAASP : American Association of Applied Sports Pschology/Amerikan Uygulamalı Spor Psikolojisi Birliği
AACPR : American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation/Amerikan Kalp-Damar ve Akciğer Rehabilitasyon Birliği
AAFPSC : American Academy of Family Physicians, Sports Committee/ Amerikan Aile Hekimliği Akademisi Spor Komitesi
AAHPER : American Alliance for Health, Physical Education and Recreation/ American Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği/İttifakı
AAHPERD : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance/ American Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Birliği/ İttifakı
AAHPERDYFT : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test/ Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Gençlik Uygunluk Testi Birliği/İttifakı
AAOSSMC : American Academy of Orthopaedic Surgeons, Sports Medicine Committee/Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisi Spor Tıp Komitesi
AAPSC : American Academy of Pediatrics, Sports Committee/ Amerikan Pediatri Akademisi Spor Komitesi
AAPSM : American Academy of Pediatrics Sports Medicine/ Amerikan Pediatrik Spor Tıbbı Akademisi
AATACB : American Athletic Trainers Association and Certification Board/ Amerikan Spor Çalıştırıcıları Birliği ve Sertifikasyon (Yönetim) Kurulu
AAU : Amateur Athletic Union/Amatör Spor Birliği
ABA : American Basketball Association/Amerikan Basketbol Birliği
ABBA : American Blind Bowlers Association/Amerikan Kör Bowlingciler Birliği
ABC : Asian Basketball Confederation/Asya Basketbol Konfederasyonu
AC : Athletic Club/Spor Kulübü
ACB : Associacion De Clubs Baloncesto/Basketbol Kulüpleri Birliği
ACCME : Accreditation Council for Continuing Medical Education/ Uzatılmış Tıp Eğitimi Akreditizasyon Konseyi
ACE : American Council on Exercise/Amerikan Egzersiz Konseyi
ACHA : American College Health Association/Amerikan Kolej Sağlık Birliği
ACLA : Association of Collegiate Licensing Administrators/ Üniversiteli Lisans Yöneticileri Birliği
ACLS : Advanced Cardiac Life Support/Gelişmiş Kalp Yaşam Desteği
ACNO : Association des Comites Nationaux Olympiques/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACNOE : Association des Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACOG : American College of Obstetricians and Gynaecologists/ Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji
ACOM : Association of Collectors of Olympic Memorabilia/Olimpik Hatıra Koleksiyoncuları Birliği
ACSM : American College of Sports Medicine/ Amerikan Spor Hekimliği Koleji
ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/ Adrenokortikotropik Hormon
ADP : Adenozin Di(iki) Phospate/ Fosfat
AEMA : Athletics Equipment Managers Association/Spor Ekipmanları(gereç, malzeme) Menejerleri Birliği
AENOC : Association of European National Olympic Committees/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
AFA : Amateur Football Association/ Amatör Futbol Birliği
AFB : Association for Fitness in Business/ İşte Uygunluk Birliği
AFC : Association of Football Clubs/Futbol Kulüpleri Birliği
AGFIS : Association Generale des Federations Internationales de Sports/ Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
AHA : American Heart Association/ Amerikan Kalp Birliği
AIBA : Association Internationale de Boxe Amateur/Uluslararası Amatör Boks Birliği
AIDS : Autoimmune Deficiency Syndrome/Otomatik Bağışıklık Zarar Sendromu
AIESEP : Association Internationale des Ecoles Superieures d’education Physique/Uluslararası Yüksek Beden Eğitimi Okulları Birliği
AIMS : Association of International Marathons and Road Races/ Uluslararası Maraton ve Yol Yarışları Birliği
AIPA : American International Players Association/Amerikan Uluslararası Oyuncular Birliği
AIPS : Association Internationale de la Presse Sportive/Uluslararası Spor Yazarları Birliği
AIWF : Association of International Winter Sports Federations/Uluslararası Kış Sporları Federasyonları Birliği
AMA : American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği
AMI : Acute Myocardial Infarction/Akut Miyokard Enfarktüsü
AMS : Acute Mountain Sickness/Akut Dağ Hastalığı
AMTA : American Massage Therapy Association/Amerikan Masaj Terapi Birliği
ANOC : Association of National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANOCA : Association of National Olympic Committees of Africa/Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANSI : American National Standarts Institute/Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
AOSSM : American Orthopedic Society for Sports Medicine/ Amerikan Spor Tıbbı Ortopedi Topluluğu
AOMO : International Association of Olympic Medical Officers/ Uluslararası Olimpiyat Hekimler Birliği
APA : American Pschology Association/Amerikan Psikoloji Birliği
APAQ : Adapted Physical Activity Quarterly/Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Magazini
APHA : American Public Health Association/Amerikan Halk Sağlığı Birliği
ARISF : Association of Recognized International Sports Federations/ Tanınmış(Onaylanmış-UOK’ca) Uluslararası Spor Federasyonları Birliği
ASA : Amateur Swimming Association/Amatör Yüzme Birliği; Amputee Sports Association/ Ampüte Spor Birliği
ASF : Australian Sports Foundation/Avustralya Spor Vakfı
ASGD : Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
ASL : American Soccer League/ Amerikan Futbol Ligi
ASOIF : Association of Summer Olympic International Federations/ Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği
ASTM : American Society for Testing and Materials/Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu
ATİK : Antalya Tenis İhtisas Kulübü
ATM : Atmospher/Atmosfer
ATP : Association of Tennis Professionals/Tenis Profesyonelleri Birliği;Adenozin Tri(üç) Fosfat
ATPS : Ambient,Temperature and Pressure, Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Atmosfer Sıcaklığı ve Basıncı
ATUS : Arbeiter Turnen und Uniun Sport /İşçi Beden Eğitimi(Cimnastik) ve Spor Birliği
AV :Atrioventricular/ Atriyoventriküler
AWBA : American Wheelchair Bowling Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Bowling Birliği
AWPA : American Wheelchair Pilot Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Pilot Birliği
BBAD : Basketbol Antrenörleri Derneği
BBESB : Bölge Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BD : Body Density/ Vücut Yoğunluğu
BEÖD : Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
BESB : Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BESGM : Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
BESYO : Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
BFB : Biofeedback/Biyofeedback
BHD : Basketbol Hakemler Derneği
BJK : Beşiktaş Jimnastik Kulübü
BMI : Body Mass Index/Vücut Kitle İndeksi
BTBM : Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
BTGM : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
BTPS : Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Vücut Sıcaklığı ve Basıncı
BTT : Beden Terbiyesi Tüzüğü
BTUM : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
BUN : Blood Urea Nitrojen/Kan Üre Nitrojen
BW : Body Weight/Vücut Ağırlığı
BZDİGM : Boş Zamanları Değerlendirme ve İzcilik Genel Müdürlüğü
C

CABMA : College Athletics Business Managers Association/ Kolej Spor İşi Menejerleri Birliği
CAS : Court of Arbitration for Sports/ Spor Tahkim Kurulu
CASS : Canadian Association of Sport Sciences/Kanada Spor Bilimleri Birliği
CAT : Computerized Axial Tomograph/Kompüterize edilmiş Aksial Tomografi
CBA : Continental Basketball Association/Kıtalararası Basketbol Birliği
CBC : Complete Blood Count/Tam Kan Sayımı
CBD : Confederaco Brasiliade Deportes/Brezilya Spor Konfederasyonu
CDC : Centers for Disease Control/Hastalık Kontrol Merkezi
CDDS : Committee for Development of Sport/Sporu Geliştirme Komitesi
CEP : Clinical Exercise Physiology/ Klinik Egzersiz Fizyolojisi
CEV : Confederation Europenne De Volleyball/Avrupa Voleybol Konfederasyonu
CFL : Cuma Futbol Ligi
CGS : Competitive Goal Setting/ Yarışmaya Yönelimli Hedef Belirleme
CIAA : Central Intercollegiate Athletics Association/Merkezi Kolejlerarası Spor Birliği
CIES : Centre International Etude de Sport/ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
CIFP : Councill of International Fair Play/Uluslararası Fair Play Konseyi
CIJM : Comite International oes Jeux Mediterraneens/Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi
CIO : Comite International Olympique/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
CISM : Conseil International du Sport Militaire/Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
CJAP : Canadian Journal of Applied Phyisology/Kanada Uygulamalı Fizyolojisi Dergisi
CMAS : Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques/Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
CMHC : Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti
CMS : Chronic Mountain Sickness/ Kronik Dağ Hastalığı
CMSB : Confederation Mondiale des Sports de Boules/Dünya Boules Sporu Konfederasyonu
CNCA : Council for National Cooperation Aquatics/Ulusal Su İşbirliği Konseyi
CNO : Comites Nationaux Olympiques/ Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CNOE : Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CO : Cardiac Output/ Kalp Dakika Hacmi
COE : Les Comites Olympiques Europeens/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
CONCACAF : The Confederacion Norte-Centroamerica na y del carribe de Futbol/Kuzey ve Merkezi Amerika Karabiyen Futbol Konfederasyonu
CONMEBOL : Confederacion Sudamerican de Futbol/Güney Amerika Futbol Federasyonu
CPG : Copyright Promotions Group/Yayın Hakları Promosyon Grubu
CPM : Continous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket
CPR : Cardiopulmonary Resuscitation/Kardiyopulmoner Canlandırma
CSF : Cerebrospinal Fluid/ Serebraspinal Sıvı
CT : Computerized Tomograghy/ Kompüterize Edilmiş Tomografi
CVP : Central Venous Pressure/ Merkezi Venöz Basınç
CWSA : Canadian Wheelchair Sports Association/Kanada Tekerlekli Sandalye Spor Birliği
D

DAPRE : Daily Adjustable Progressive Resistance Exercise/Günlük Ayarlanabilir Gelişimsel Direnç Egzersizleri
DIN : Deutsches Institut für Normung/Alman Norm Enstitüsü
DJD : Degenerative Joint Disease/ Dejeneratif Eklem Hastalığı
DNP : Did Not Play/Oynamadı
DOMS : Delayed Onset Muscle Soreness/Gecikmiş Kas Ağrısı Başlangıcı
DOZ : Deutsches Olmpia Zentrum/ Alman Olimpiyat Merkezi
DSR : Department of Sport and Recreation/Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Departmanı
E

EAA : European Athletics Association/Avrupa Atletizm Birliği
EABA : European Amateur Boxing Association/Avrupa Amatör Boks Birliği
EBU : European Broadcasting Union/Avrupa Yayın Birliği
EBUS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
ECACSIDA : Eastern College Athletics Conference Sports Information Directors Associaton/ Doğu Kolej Spor Konferansı Spor Danışma Direktörleri Birliği
ECC : Emergency Cardiac Care/Acil Kalp Kontrolü
ECFOA:Eastern Collegiate Officials Association/Doğu Kolej Görevlileri Birliği
ECG : Electrocardiogram/ Elektrokardiyogram
EEG : Electroencephalogram/ Elektroensefalogram
EFPM : European Fair Play Movement/Avrupa Fair Play Hareketi(Birliği)
EGS : Electrical Galvanic Stimulant/ Elektriksel Galvanik Uyarıcı
EHF : European Handball Federation/Avrupa Hentbol Federasyonu
EIA : Exercise-Induced Asthma/ Egzersizle Uyarılmış Astım
EIR : Exercise Immunology Rewiev/Egzersiz Bağışıklık Dergisi
EKG : Elektrokardiyogram
EMG : Eletromygram/ Elektromiyogram
EMS : Electrical Muscle Stimulant/ Elektriksel Kas Uyarıcısı
EMT : Emergency Medical Technicians/İlkyardım Tıp Teknisyenleri
ENGSO : European Non Governmental Sports Organization/Avrupa Sivil Spor Organizasyonu
ENOC : European National Olympic Committees/Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
ENT : Ear, Nose and Throat/Kulak, Burun, Boğaz
EOC : European Olympic Committees/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
EPA : Enviromental Protection Agency/Çevre Koruma Ajansı
ERV : Expiratory Reserve Volume/ Ekspirasyon(Soluk Verme) Yedek Hacmı
ESC : European Sports Conference/ Avrupa Spor Konferansı
ESSR : Exercise and Sports Science Reviews/Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi
ETA : European Tennis Association/Avrupa Tenis Birliği
EUBS : European Underwater and Baromedical Society/Avrupa Sualtı ve Basınç Hekimliği Topluluğu
EUSC : European Union Sports Commision/Avrupa Birliği Spor Komisyonu
EVA : Ethlyvinly Acetate/Etilvinil Asetat
F

F : Female/Bayan; Federation/Federasyon; Frekans
FA : Football Association/Futbol Birliği
FAI : Federation Aeronautique Internationale/Uluslararası Aeronautique(hava-deniz) Federasyonu
FB : Fenerbahçe
FBP : FIBA Basketball Promototion/ FIBA Basketbol Promosyon
FC : Football Club/Futbol Kulübü
FEI : Federation Equestre Internationale/Uluslararası Binicilik Federasyonu
FEV 1 : Forced Expiratory Volume Over one Second/Bir Saniyedeki Zorlu Ekspirasyon(soluk verme) Hacmi
FFA : Free Fat Acid/Serbest Yağ Asidi
FFW : Fat Free Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
FIA : Federation Internationale de I’Automobile/Uluslararası Otomobil Federasyonu
FIBA : Federation Internationale de Basketball Amateur/Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu
FIBT : Federation Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing /Uluslararası Bobsleigh(Bob Kızak) ve Tobogganing Federasyonu
FIC : Federation Internationale de Canoe/Uluslararası Kano Federasyonu; Federation Internationale de Chronometreurs/Uluslararası Zaman tutucular Federasyonu
FIDE : Federation Internationale des Echecs/Uluslararası Satranç Federasyonu
FIDEPS : International Fund for Development of Physical Education and Sport/Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporu Geliştirme Vakfı
FIE : Federation Internationale d’ Escrime/Uluslararası Eksrim Federasyonu
FIEP : Federation International Education Phycial/Uluslararası Beden Eğitimi Federasyonu
FIFA : Federation International De Football Assocation/Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
FIG : Federation Internationale de Gymnastique/Uluslararası Cimnastik Federasyonu
FIH : Federation Internacionale de Hockey/ Uluslararası Hokey Federasyonu
FIL : Federation Internationale de Luge de Course/Uluslararası Luge (Kızak) Federasyonu
FILA: Federation Internationale des Luttes Associees/Uluslararası Güreş Birlikleri Federasyonu; Federation Internationale de Lutte Amateur/ Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
FIM : Federation Internationale de Motocylisme/Uluslararası Motorsiklet Federasyonu
FIMS : Federation Internationale de Medicine Sport/Uluslararası Spor Hekimleri Federasyonu
FINA : Federation Internationale de Natation Amateur/Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu
FINO : Federation Internationale de Numismatique Olympique/Uluslararsı Olimpik Para Koleksiyoncuları Federasyonu
FIP : Federation Internationale de Philatelie/Uluslararası Filateli Federasyon;Federation Internationale de Polo/Uluslararası Polo Federasyonu
FIPO : Federation Internationale de Philatelie Olympique/Uluslararası Olimpik Filateli Federasyonu
FIPV : Federacion Internacionale de Pelota Vasca/Uluslararası Pelota Vasca(Pelote Basque-Basque Pelota) Federasyonu
FIQ : Federation Internationale des Quilleurs/Uluslararası Quilleurs Federasyonu
FIRS : Federation Internationale de Roller Skating/Uluslararası Roller Skate Federasyonu
FIS : Federation Internationale de Ski/Uluslararası Kayak Federasyonu
FISA : Federation Internationale des Societes d’Aviron/ Uluslararası Kürek Birlikleri Federasyonu
FISU : Federation International Sports of University/Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu
F : Female / Bayan; Federation / Federasyon;
FA : Football Association / Futbol Birliği
FIT : Federation Internationale de Trampoline/Uluslararası Trambolin Federasyonu
FITA : Federation Internationale de Tir a I’Arc/Uluslararası Okçuluk Federasyonu
FIVB : Federation Internationale de Volleyball/Uluslararası Voleybol Federasyonu
FMK : Federation Mondiale de Karate/ Dünya Karate Federasyonu
FMSI : Federazıone Medico – Sportiva Italiana/İtalyan Spor Hekimliği Federasyonu
FRC : Functional Residual Capacity/ Fonksiyonel Residual(Yedek) Kapasite
FSO : FIBA Supro Legaue Office/FIBA Suprolig Bürosu
FT : Fast Twich Fiber/Hızlı Kasılan Kas Lifi
FTR : Fizik Tedavi Rehabilitasyon
G

GAIF : General Association of International Federation/Uluslararası Federasyonlar Genel Birliği
GAIFS : General Association of International Federation of Sports/Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
GANOC : General Assembly of National Olympic Committee/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu
GATA : Gülhane Askeri Tıp Akademisi
GEM : Güreş Eğitim Merkezi
GH : Growth Hormone/Büyüme Hormonu
GHGM: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
G/L: Gained/Lost-Kazanılan/Kaybedilen
GS: Galatasaray
GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı
GSF: Geleneksel Sporlar Federasyonu
GSGM: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü
GSİM: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
GSV: Gençlik ve Spor Vakfı
GXT: Graded Exercise Test /Derecelendirilmiş Egzersiz Testi

H

HAPE: High Altitude Pulmonary Edema/Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi
HACE: High Altitude Cerebral Edema/YÜKSEK İrtifa Beyin Ödemi
HARH: High Altitude Retinal Hemorrhage/Yüksek İrtifa Retinal Kanaması
HAV: Hepatit A Virüsü
HBV: Hepatit B Virüsü
HDK: Hazırlık Düzenleme Komitesi
HDL: High Density Lipoprotein/Yüksek Dansiteli Lipoprotein
HELP: Heat Escape Lessening Posture/Isı Kaybı Küçültme Duruşu
HIV: Human Immunodeficiency Virus/İnsan Bağışıklıkkırıcı Virüsü
HİS: Herkes için Spor
HRR: Maximal Heart Rate Reserve/Maksimal Kalp Vurum Reservi
HSA: Handicapped Scuba Association/Handikaplı Dalgıç Birliği
HSV: Herpes Simplex Virus/Herpes Simpleks Virus
HVG: High Voltage Galvanic Stimulation/Yüksek Voltaj Galvanik Uyarı
I

IAABO : International Association of Approved Basketball Officials/Uluslararası Lisanslı (Onaylanmış) Basketbol Hakemleri Birliği
IAAF : International Amateur Athletic Federation/Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
IABA : International Amateur Boxing Association/Uluslararası Amatör Boks Birliği
IAF : International Aikido Federation/Uluslararası Aikido Federasyonu
IAMS : Internationale Association de Medicine Sport/Uluslararası SporHekimleri Birliği
IBA : International Baseball Association/Uluslararası Beyzbol Birliği;International Boxing Association/Uluslararası Boks Birliği
IBF : International Badmington Federation/Uluslararası Badmington Federasyonu;International Basketball Federation/Uluslararası Basketbol Federasyonu
IBL : International Basketball League/Uluslararası Basketbol Ligi
IBU : International Biathlon Union/Uluslarlarası Biatlon Derneği
IC : Inspiratory Capacity/ İnspirasyon(soluk alma) kapasitesi
ICAAAA : Intercollegiate Assocation of Amateur Athletes of America/ Amerikan Kolejler Arası Amatör Sporlar Birliği
ICAS : International Council of Arbitration for Sport/Uluslararası Spor Tahkim Konseyi
ICCF : International Correspondance Chess Federation/Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu
ICDRB : International Centre for the Documentation and Research of Basketball/Uluslararası Basketbol Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi
ICE : Ice, Compression and Elevation/ Buz, Kompres ve Yükseltme
ICES : Ice, Compression, Elevation and Splinting/ Buz, Kompres, Yükseltme ve Atel
ICF : International Chess Federation/Uluslararası Satranç Federasyonu;International Canoe Federation/Uluslararası Kano Federasyonu;International Casting Federation/Uluslararası Olta Atma Federasyonu
ICHPER : International Council for Health, Physical Education and Recreation / Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Konseyi
ICSPE : International Council for Physical Education and Sport /Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Konseyi
ICSSPE : International Council for Physical Education and Sport Science/Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Konseyi
ICTIS : International Council on Therapeutic Ice Skating/Uluslararası Terapatik Buz Pateni Konseyi
IDEA : International Dance Exercise Association/Uluslararası Dans Egzersiz Birliği
IDSF : International Dance Sport Federation/Uluslararası Dans Sporları Federasyonu
IFA: International Football Agency/ Uluslararası Futbol Ajansı
IFBB : International Federation of Body Builders/Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu
IFC : Interferential Current/İnterferensiyal Akım
IFFHS : International Federation of Football History and Statistics/ Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
IFNA : The International Federation of Netball Associations/Uluslararası Netbol Birlikleri Federasyonu
IFS : International Federation of Sumo/ Uluslararası Sumo Federasyonu
IFSA: International Federation of Sports Acrobatics/Uluslararası Akrobatik Sporlar Federasyonu
IFSS: International Federation of Sled-dog Sports/Uluslararası Köpekli Kızak Sporları Federasyonu
IFSSM : International Federation of Sport and Science of Medicine /Uluslararası Spor ve Bilimsel Tıp Federasyonu
IFWT : International Foundation for Wheelchair Tennis/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
IGS : Interval Goal Setting/Aralıklı Hedef Belirleme
IHF : International Handball Federation/ Uluslararası Hentbol Federasyonu
IIHF : International Ice Hockey Federation/Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
IJF : International Judo Federation/ Uluslararası Judo Federasyonu
IJSN : International Journal of Sport Nutrition/Uluslararası Spor Beslenmesi Dergisi
IKF : International Krofball Federation/Uluslararası Krofbol Federasyonu
ILS : International Life Saving Federation/Uluslararası Yaşam Koruma Federasyonu
IMGA : International Masters Games Association/Uluslararası Ustalar Oyunları Birliği
INGO : International Non-Governmental Organizations/ Uluslararası Sivil Organizasyon
IOA : International Olympic Academy/Uluslararası Olimpik Akademi
IOC : International Olympic Committee/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
IOF : International Orienteering Federation/Uluslararası Orientasyon Federasyonu
IOSF : International Olympic Sports Federations/Uluslararası Olimpik Spor Federasyonları
IPF: International Powerlifting Federation /Uluslararası Kuvvet Kaldırma Federasyonu
IRB : International Rugby Board/ Uluslararası Rugby Yönetim Kurulu
IRF : International Racquetball Federation/Uluslararası Raketbol Federasyonu
IRV : Inspiratory Reserve Volume/Soluk Alma Yedek Hacmı
ISA : International Surfing Association/ Uluslararası Surf Birliği
ISAF : International Sailing Federation/ Uluslararası Yelken Federasyonu

ISF : International Sports Federations/Uluslararası Spor Federasyonları; International Softball Federation/Uluslararası Softbol Federasyonu
ISL : International Sports and Leisure Marketing/Uluslararası Spor ve Eğlence Pazarlama
ISMGF : International Stoke-Mandeville Games Federation/ Uluslararası Stoke-Mandeville Oyunları Federasyonu
ISMM : International Sports Media and Marketing/Uluslararası Spor Medya ve Pazarlaması
ISO : International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu
ISOD : International Sports Organisation for the Disabled/ Uluslararası Özürlüler Spor Organizasyonu
ISSF : International Shooting Sport Federation/Uluslararası Atış Sporu Federasyonu
ISSP : International Scientific Sport Pschology/Uluslararası Bilimsel Spor Psikolojisi
ISU : International Skating Union/ Uluslararası Paten Derneği
ITA : Intercollegiate Tennis Association/ Kolejlerarası Tenis Birliği
ITAC : Intercollegiate Tennis Association/Kolejlerarası Tenis Birliği
ITF : International Tennis Federation/Uluslararası Tenis Federasyonu
ITTF : International Table Tennis Federation/Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu
ITU : International Triathlon Union/ Uluslararası Triatlon Birliği
IWBF : International Wheelchair Basketball Federation/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu
IWF : International Weightlifting Federation/Uluslararası Halter Federasyonu
IWGA: International World Games Association/Uluslararası Dünya Oyunları Birliği
IWRRC : International Wheelchair Road Racers Club/Uluslararası Tekerlekli Sandalye Yol Yarışcıları Kulübü
IWSF : International Water Ski Federation/Uluslararası Su Kayağı Federasyonu
IWUF : International Wushu Federation/Uluslararası Wushu Federasyonu
IYRU : International Yacht Racing Union/Uluslararası Yat Yarış Birliği

İ

İFB : İstanbul Futbol Birliği
İFKL : İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi
İİHM : İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi
İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜSK : İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü
İYK : İstanbul Yelken Kulübü
İZTİK : İzmir Tenis İhtisas Kulübü
J

JAB : Journal of Applied Biomechanics/Uygulamalı Biyomekanik Dergisi
JAPA : Journal of Aging and Physical Activity/Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Dergisi
JJIF : Ju-Jitsu International Federation/ Uluslararası Ju-Jitsu Federasyonu
JPS : Journal of the Philosopy of Sport/Spor Felsefesi Dergisi
JSEP : Journal of Sport and Exercise Physiology/Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Dergisi
JSM : Journal of Sport Management/Spor Yönetimi Dergisi
JSMS : Journal of Science and Medicine Sport/Spor Tıbbı ve Bilim Dergisi
JSR : Journal of Sport Rehabilitation/Spor Rehabilitasyon Dergisi
JTPE : Journal of Teaching in Physical Education/Beden Eğitiminde Öğrenme Dergisi
K

KE : Kinetic Energy/Kinetik Enerji
KSK : Karşıyaka Spor Kulübü
KVS : Kalp Vurum Sayısı
L

L.A.: Local Anesthetics/Lokal Anestezik
LA : Laktic Acid/Laktik Asit
LBW : Lean Body Weight/Yağsız Vücut Ağırlığı
LBM : Lean Body Mass/Yağsız Vücut Kitlesi
LDL : Low Density Lipoprotein/Düşük Dansiteli Lipoprotein
LOC : Locus of Control/Denetim Odağı
L.S.D : Long Slow Distance/Düşük Tempolu Uzun Mesafe
LSI : Lucerne Sports International/Lucerne Spor Enternasyonali
LTH : Lactogenic Hormone/Laktojenik Hormon
M

M : Male/Erkek
MABE : Multidisciplinary Advisory Board on Exercise/Egzersiz ile ilgili Multidisipliner Danışma Kurulu
MAIAW : Main Association Intercollegiate Athletics for Women/Kolejlerarası Bayanlar Ana Spor Birliği
MATT : Mesafe, Ara, Tempo, Tekrar Sayısı
MAY-RA : Marmara Yat Rallisi
MCK : Merkez Ceza Kurulu
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MEBTTK : Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
MET : Metabolic Equivalent/Metabolik Denklik
MHK : Merkez Hakem Kurulu
MIPTC : Male International Professional Tennis Council/Uluslararası Erkek Profesyonel Tenis Konseyi
MLB : Major League Baseball/Büyük Beyzbol Ligi
MMEFR : Maximal Mid-Expiratory Flow Rates/Orta Solunum Maksimum Soluk Verme Değerleri
MMPI : Minessota Multiplicity Personality Inventory/Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
MR : Manyetic Resonance/Manyetik Rezonanz
MSSE : Medicine and Science in Sports and Exercise/Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim
MTA : Maden Tetkik Arama
N

NABC : National Association of Basketball Coaches/Ulusal Basketbol Koçları Birliği
NAGA : National Amputee Golf Association/Ulusal Ampüte Golf Birliği
NAHNIR : National Athletic Head and Neck Injury Registry/Ulusal Spor Baş ve Boyun Yaralanmaları Kayıdı
NAIA : National Association of Intercollegiate Athletics/Ulusal Kolejler Spor Birliği
NASL : North American Soccer League/Kuzey Amerikan Futbol Ligi
NATA : National Athletic Trainers Associations/Ulusal Spor Çalıştırıcıları Birliği
NAYRU : North American Yacht Racing Union/Kuzey Amerikan Yat Yarış Birliği
NBA : National Basketball Association/ Ulusal Basketbol Birliği
NBDL : National Basketball Development League/ Ulusal Basketbol Geliştirme Ligi
NBL : National Baseball League/Ulusal Beyzbol Ligi
NCAA : National Collegiate Athletic Association/Ulusal Kolej Spor Birliği
NCBNA : National Collegiate Baseball Writers Association/Ulusal Kolej Beyzbol Yazarları Birliği
NEBL : North Eastern Basketball League/Kuzey Doğu Basketbol Ligi
NEISS : National Electronic Injury Surveillance System/Ulusal Electronic Yaralanma Gözetim Sistemi
NESRA : National Employee Services and Recreation Association/ Ulusal İşçi Servisi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
NF : National Federation/Ulusal Federasyon
NFL : National Football League/ Ulusal Futbol Ligi
NFR : National Federation of Rodeo/Ulusal Rodeo Federasyonu
NFSHSA : National Federation of State High School Association/ Devlet Liseler Birliği Ulusal Federasyonu
NFWT : National Foundation Wheelchair Tennis/Ulusal Tekerlekli Sandalye Tenis Vakfı
NGO : Non-Governmental Organization/Sivil Organizasyon
NHL : National Hockey League/ Ulusal Hokey Ligi
NHSACA : National High School Athletic Coaches Association/ Ulusal Lise Spor Koçları Birliği
NHSIR : National High School Injury Registry/Ulusal Lise Yaralanmaları Kayıdı
NHSRA : Natinoal Handicapped Sports and Recretaion Association/ Ulusal Handikaplılar Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği
NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health/ Ulusal Mesleki Emniyet ve Sağlık Enstitüsü
NISSS : National Institute for Sports Science and Safety/Ulusal Spor Bilimleri ve Güvenliği Enstitüsü
NJCAA : National Junior Collegiate Athletics Assocation/Ulusal Gençler Kolej Spor Birliği
NLP : Neuro Linguistic Programme/Sinir Dili Programı
NOA : National Olympic Academy/Ulusal Olimpik Akademi
NOC : National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri
NOCSAE : National Operating Committee on Standarts for Athletics Equipment/Spor Gereçleri Standartları Ulusal İş İdaresi Komitesi
NOCT : National Olympic Committee of Turkey/Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
NOSI : New International Sports Order/Uluslararası Yeni Spor Tüzüğü
NSC : National Sports Council/ Ulusal Spor Konseyi
NSCA : National Strength and Conditioning Association/Ulusal Kuvvet ve Kondisyon Birliği
NSF : National Sanitation Foundation/Ulusal Hıfzısıhha Vakfı
NSGB : National Sport Governing Body/Ulusal Spor Düzenleme Topluluğu
NSPF : National Swimming Pool Foundation/Ulusal Yüzme Havuzu Vakfı
NSPI : National Spa and Poll Institute/Ulusal Kaplıca(Termal Sular) ve Havuz Enstitüsü
NSSF : National Shooting Sports Foundation/Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı;National Scholastic Sports Foundation/Ulusal Skolastik Sporlar Vakfı
NWA : National Wellness Association/ Ulusal Sağlık Birliği
NWAA : National Wheelchair Athletic Organization/Ulusal Tekerlekli Sandalye Spor Organizasyonu
NWM : National Wheelchair Marathon/ Ulusal Tekerlekli Sandalye Maratonu
NYSSF : National Youth Sports Safety Foundation/Ulusal Gençlik Sporları Güvenliği Vakfı
O

OBC : Oceania Basketball Confederation/Okyanusya Basketbol Konfederasyonu
OCA : Olympic Council of Asia/ Asya Olimpik Konseyi
OCOG : Organization Committee of Olympic Games/Olimpik Oyunlar (Olimpiyat Oyunları) Düzenleme Komitesi
ODK : Olimpiyat Düzenleme Komitesi
OECS : Organization of Eastern Caribbiean States/Doğu Karayip Devletleri Organizasyonu
ODEPA : Organizacion Deportiva Panamericana/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
OFC : Oceania Football Confederation/Okyanusya Futbol Federasyonu
OG : Olympic Games/Olimpiyat Oyunları
OİBSGM : Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
OMOC : Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti
ONOC : Ocenia National Olympic Committees/Okyanusya Ulusal Olimpiyat Komiteleri
OR : Olympic Record/Olimpiyat Rekoru
OSHA : Occupational Safety and Health Administration/Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi
OTAB : Olympic Television Archive Bureau/Olimpik Televizyon Arşiv Bürosu
P

PADI : Professional Association of Diving Instructors/Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği
PASO : Pan-American Sports Organization/Pan Amerikan Spor Organizasyonu
PC : Phosphocreatin/Fosfokreatin
PCPFS : President’s Council on Physical Fitness and Sports/Fiziksel Uygunluk ve Spor Başkanlık Konseyi
PEFR : Peak Expiratory Flow Rates/ Ekspirasyon Akımı Pik Değeri(Oranı)
PES : Pediatric Exercise Science/ Pediatrik Egzersiz Bilimleri
PFD : Personal Floatation Device/ Kişisel Yüzer Makinası(Aleti)
PFDK : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
PNF : Proprioceptive Neuromuscular Facilitaiton
POMS : Profiler of Mood State/Duygu – Durum Ölçer
PRE : Progressive Resistance Exercise/Artan Direnç Egzersizleri
PSİ : Profesyonel Spor İdaresi
PSVT : Paroxysmal Supraventricular Tachycardia/Paroksimal Supraventriküler Taşikardi
R

RICE : Rest, Ice,Compression and Elevation/Dinlenme, Buz, Kompres ve Yüksekte tutma
RICED : Rest, Ice,Compression, Elevation and Diagnosis/Dinlenme, Buz, Kompres, Yüksekte tutma ve Teşhis
RM : Repetition Maximum/ Maksimum Tekrar
RV : Residual Volume/Yedek Hacım
S

SAD : Spor Adamları Derneği
SCAT: Sport Competition Anxiety Test/Spor Müsabakaları Anksiyete Testi
SCSPF: Sualtı, Can kurtarma, Su kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
SDE : Spesifik Dinamik Etki
SESAM : Sporcu Eğitim Sağlık Araştırma Merkezi
SFDB : Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı
SGMA : Sporting Goods Manufacturers Association/Spor Giyim Üreticileri Birliği
SHR : Sport History Rewiev/Spor Tarihi Dergisi
SIPP : Sports Injury Prevention Program/Spor Yaralanmaları Önleme Programı : Sports Medicine Bulletin/Spor Tıp Bülteni
SMCC: Sports Medicine Council of Canada/Kanada Spor Tıp Konseyi
SOS: Sum of Skinfolds/Toplam Deri Kıvrımı(Kalınlığı)
SPTSAPTA: Sports Physical Therapy Section of the American Physical Therapy Association/Amerikan Fiziksel Terapi Birliği Spor Fiziksel Terapi Bölümü
SRI: Sponsorship Research International/Uluslararası Sponsor Araştırması
SSJ: Sociology of Sport Journal/Spor Sosyolojisi Dergisi
ST: Slow-Twich Fiber/Yavaş Kasılan Kas Lifi
STAI: State Trait Anxeity Inventory/Sürekli Kaygı-Durum Envanteri
STPD: Standart,Temperature and Pressure,dry/Kuru Standart Sıcaklık ve Basınç
SV: Stroke Volume/Atım Hacmi
SWD: Short Wave Diathermy/Kısa Dalga Diatermi
T

TA : Tansiyon Arteriyel
TAAF : Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
TAF : Türkiye Atletizm Federasyonu
TASKK : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
TAYK : Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü
TBF : Türkiye Basketbol Federasyonu;Türkiye Boks Federasyonu;Türkiye Binicilik Federasyonu;Türkiye Briç Federasyonu;Türkiye Badmington Federasyonu;Türkiye Bilardo Federasyonu
TBSF : Türkiye Buz Sporları Federasyonu
TBTF : Türkiye Bisiklet ve Triatlon Federasyonu
TCF : Türkiye Cimnastik Federasyonu
TDF : Türkiye Dağcılık Federasyonu
TEF : Türkiye Eskrim Federasyonu
TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
TEPE : Teaching Elementary Physical Education/Fiziksel Eğitime Başlangıç Öğretimi
TESYEV : Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı
TFF : Türkiye Futbol Federasyonu
TFFHGD : Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği
TGF : Türkiye Güreş Federasyonu; Türkiye Golf Federasyonu
TGSDF : Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
TGV : Türk Güreş Vakfı
THF : Türkiye Hentbol Federasyonu;Türkiye Halter Federasyonu
THISF : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu
THR : Target Heart Rate/Hedef Kalp Vurum Sayısı
TİCİ : Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı
TİESF : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
TİF : Türkiye İzcilik Federasyonu
TJK : Türkiye Jokey Kulübü
TJKAF : Türkiye Judo,Kuraş ve Aikido Federasyonu
TKF : Türkiye Kayak Federasyonu;Türkiye Kürek Federasyonu; Türkiye Karate Federasyonu
TKV : Türk Kayak Vakfı
TKRF : Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu
TLC : Total Lung Capacity/Toplam Akciğer Kapasitesi
TMOK : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
TMTF : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOK : Türkiye Okçuluk Federasyonu
TOMSFED : Türkiye Otomobil ve motor Sporları Federasyonu
TRH : Thyroid Regulating Hormone/Triod Düzenleyen Hormon
TS : Trabzonspor
TSCSPF : Türkiye Sualtı, Can Kurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
TSE : Türk Standartlar Enstitüsü
TSF : Türkiye Satranç Federasyonu
TSH : Thyroid Stimulating Hormon/Troid Uyarıcı Hormon
TSHD : Türkiye Spor Hekimleri Derneği
TSK : Türk Spor Kurumu
TSKN : Türk Spor Kurumu Nizamnamesi
TSP : The Sport Psychologist/Spor Psikologu
TSV : Türk Spor Vakfı
TSYD : Türkiye Spor Yazarları Derneği
TTF : Türkiye Tenis Federasyonu; Türkiye Teakwondo Federasyonu
TTSSF : Türkiye Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu
TÜBGEV : Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFAD : Türkiye Futbol Adamları Derneği
TÜRDOK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Dökümantasyon Merkezi
TÜSF : Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu
TÜTEGEV : Türk Tenisini Geliştirme Vakfı
TV : Tidal Volüm/Tidal Hacım
TWIF : Tug of War International Federation/Uluslararası Halat Çekme Federasyonu
TVF : Türkiye Voleybol Federasyonu
TVGFF : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu
TVV : Türkiye Voleybol Vakfı
TYASF : Türkiye Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu
TYF : Türkiye Yelken Federasyonu
TYV : Türkiye Yelken Vakfı

U

UCI : Union Cycliste Internationale/ Uluslararası Bisiklet Birliği
UCLA : Universty of Colifornia,Los Angeles/Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles
UEFA : Union of European Football Association/Avrupa Futbol Birlikleri(Federasyonları) Birliği
UIAA : Union Internationale des Associations d’Alpinisme/ Uluslararası Alpinizm (Dağcılık ve Tırmanma) Birlikleri Birliği
UIM : Union Internationale Motonautique/Uluslararası Motonautique Birliği
UIPM : Union Internationale de Pentathlon Modern/Uluslararası Modern Pentatlon Birliği
UIPMB : Union Internationale de Pentathlon Modern et Biathlon/ Uluslararası Modern Pentatlon ve Biatlon Birliği
UIT : Union International de Tır/Uluslararası Atıcılar Birliği
ULEB : Union De Ligas Europea Baloncestro/Avrupa Basketbol Ligleri Birliği
UOK : Uluslararası Olimpiyat Komitesi
U.R.T.I : Upper Respiratory Tract Infection/Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
USAFS : United States Armed Forces Sports/ Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Sporları
USBL : United States Basketball League/Birleşik Devletler Basketbol Ligi
USF : Uluslararası Spor Federasyonları
USNA : United States National Archives/Birleşik Devletler Ulusal Arşivi
USOC : United States Olympic Committee/Birleşik Devletler Olimpiyat Komitesi
USÖ : Uluslararası Spor Örgütü
USPTR : United States Professional Tennis Registery/Birleşik Devletler Profesyonel Tenis Sicili
USSF : United States Soccer Federation/Birleşik Devletler Futbol Federasyonu
USSRA : United States Squash Racquets Association/Birleşik Devletler Squasch Raket Birliği
USTA : United States Tennis Association/Birleşik Devletler Tenis Birliği
V

V : Volüm/Hacım
VA : Vücut Ağırlığı
VAD : Voleybol Antrenörler Derneği
VC : Vital Capacity/Kapasite
VIA : Virtual Imaging Alliance/Sanal Görüntüleme Birliği
VLDL : Very Low Density Lipoprotein/ Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein
VTB : Veteran Tenisciler Birliği
VTR : Video Tape Recording/Video Teyp Kayıdı
VYO : Vücut Yağ Oranı
VYY : Vücut Yağ Yüzdesi
W

ABC : World Association of Basketball Coaches/Dünya Basketbol Koçları Birliği
WAGC : World Amateur Golf Council/ Dünya Amatör Golf Konseyi
WBF : World Bridge Federation/Dünya Briç Federasyonu
WBGT : Wet Bulb Glove Temperature/Islak Ampul Eldiven Sıcaklığı
WCA : Wellness Councils of America/ Amerikan Sağlık Konseyi
WCBS : World Confederation of Billiards Sports/Dünya Bilardo Sporları Konfederasyonu
WCF : World Curling Federation/Dünya Curling Federasyonu
WE : Work Energy/İş Enerjisi
WHO : World Health Organisation/ Dünya Sağlık Örgütü
WIPTC : Women International Professional Tennis Council/ Uluslararası Kadınlar Profesyonel Tenis Konseyi
WITA : Women International Tennis Association/Uluslararası Kadınlar Tenis Birliği
WKF : World Karate Federation/Dünya Karate Federasyonu
WNBA : Women National Basketball Association/Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği
WOA : World Olympians Association/ Dünya Olimpian Derneği
WR : World Records/Dünya Rekoru
WSF : World Squash Federation/ Dünya Squash Federasyonu; Women’s Sports Foundation/ Kadınların Spor Vakfı
WSSF : Women’s Shooting Sports Foundation/Kadınlar Atış Sporları Vakfı
WTF : The World Teakwondo Federation/Dünya Teakwando Federasyonu
WWF : World Wrestling Federation/Dünya Güreş Federasyonu
X

XL : Extra Large
X-ray : Röntgen
Y
YM : Yağ Miktarı
YMCA : Young Men’s Christian Associaton/Genç Erkekler Hristiyan Birliği
YRA : Yacht Racing Association/Yat Yarışları Birliği
YWCA : Young Women’s Christian Association/Genç Bayanlar Hristiyan Birliği
YVA: Yağsız vücut ağırlığı

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018